Sign in to TQF

Enter your details belowการเข้าใช้งานระบบด้วย User account และ Password ของท่าน ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔


อ่านรายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔คู่มือการใช้

คู่มือการใช้งานมคอ.3 - เพิ่มเติม


คู่มือการใช้งานมคอ.5 - เพิ่มเติม


คู่มือการใช้งานมคอ.2 - ระดับสิทธิ์ผู้ประสานงานหลักสูตร


คู่มือการใช้งานมคอ.3 - ระบบระดับสิทธิ์ผู้ประสานงานรายวิชา


ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูล มคอ.3


คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างและทรัพยากร